HOE ADOPTEER IK

Wil jij een hondje adopteren, lees dan aandachtig onze adoptievoorwaarden.

Indien je akkoord bent met deze voorwaarden vul dan de vragenlijst hieronder in zodat wij kunnen zien welke hond het beste bij jouw gezin past.“Een Bulldog adopteren, is een hond adopteren waarvan de handleiding is kwijtgeraakt”


1. Bij het niet naleven van deze afspraken, is de adoptant akkoord de hond terug af te staan aan
Heidi Swerts. 

2. De adoptant mag onder geen enkele voorwaarde fokken met de bulldog. De adoptant is
daarom verplicht, indien dit nog niet is gebeurd, de bulldog te laten steriliseren of casteren op
zijn kosten.

3. De adoptant is verplicht met de bulldog op jaarlijkse controle te gaan en te laten vaccineren en
dit bewijs door te sturen.

4. De adoptant mag de bulldog onder geen enkele voorwaarde doorverkopen of overlaten aan
derden. Dan komt de bulldog terug naar Heidi Swerts.

5. De adoptant verklaart geen anti-blafband of slipketting te gaan gebruiken.

6. De adoptant gaat akkoord met het bekostigen van eventuele operaties waar wij geen garantie
kunnen op geven. Eventuele mankementen worden medegedeeld by de adoptie.

7. De adoptant verplicht zich ertoe het weglopen van het dier onmiddellijk te melden aan Heidi
Swerts.

8. De adoptant zal bij het overlijden van de bulldog Heidi hierover schriftelijk informeren of een
bewijs van overlijden overmaken en het paspoort terug geven.

9. De adoptant zal elke adresverandering doorgeven.

10. Wanneer, om welke reden dan ook, de adoptant besluit afstand van het dier te doen, gaat het
terug naar Heidi Swerts, zonder terugbetaling van dierenarts- of eventueel andere kosten.

11. Bij het niet naleven van één of meerdere van onze voorwaarden, heeft Heidi Swerts het recht
de bulldog onmiddellijk terug op te eisen, weg te halen en weer onder haar hoede te nemen,
op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden. Hier eindigt tevens de
overeenkomst.

12. In geval dat de adoptant, na opeising van het dier door Heidi Swerts, het dier niet wil afgeven,
zal deze na drie dagen een boete van 500 euro en 50 euro per bijkomende dag verschuldigd
zijn.

13. Heidi Swerts of een regioverantwoordelijke mag op eender welk moment, onaangekondigd,
komen kijken naar de bulldog om de algemene- en gezondheidstoestand van het dier te
controleren.

14. Wij plaatsen geen bulldog in flatgebouwen zonder lift of terras.

15. De adoptant moet een bewijs van familiale verzekering kunnen voorleggen.

16. Alle honden die in het bezit zijn van het englishbulldogresort zijn automatisch eigendom van
het asiel, ook al zijn deze geadopteerd.

17. Een adoptie bedraagt bij een puppy 400 euro en bij een volwassen bulldog 300 euro betaling
bij afhaling.

18. Bij afstand van een Engelse bulldog zal een afstandsverklaring getekend moeten worden.
Deze dient door beide partijen getekend te worden. De adoptant zal geen enkele verandering
aanbrengen aan dit contract. De worden geen naam of adres doorgegeven van nieuwe basis
dit omwille van de privacy wet
.
19. Wij plaatsen geen honden bij gezinnen met kinderen onder de leeftijd van 8 jaar omdat wij het

verleden van de hond niet precies kennen.

Voor akkoord, door de adoptant, met vermelding gelezen en goedgekeurd


Verantwoordelijke van het dierenasiel.     Handtekening: 


Adoptant.     Handtekening:Vragen lijst voor adoptie